ثبت فرم در خواست متقاضی حدید سرویس اینترنت پرسرعت پیشگامان میبد

شماره تلفن (بدون کد مثلا32356400 ):
نام و نام خانوادگی:
مرکز مخابراتی:
موبایل:
نوع مودم :
آدرس:
توضیحات :
نوع سرویس :
 

 

ثبت این فرم هیچ اولویت یا حقی را برای متقاضی ایجاد نمی کند. ارائه سرویس منوط به وجود امکانات لازم است. به ترتیب اولویت زمانی ثبت نام اقدام خواهد شد و تاتکمیل ظرفیت مراکز در ظرف زمانی مقرر ادامه خواهد داشت